16 oct 2012

Voltem pel món / Rodando por el mundo

El Voltem pèl món és una activitat col·laborativa al voltant de les competències comunicatives i digitals. Adreçada a l’alumnat nouvingut de cicle superior de primària i de l'ESO que tenen un nivell de llengua suficient per accedir a les activitats proposades.


A partir de la interpretació de textos audiovisuals i escrits de diferents tipologies textuals, els alumnes fan activitats col·laboratives de comprensió, de construcció de textos, de recerca i elaboració d’informació i de coneixement de l'entorn. L'aula virtual i les TAC s’utilitzen com instruments d’accés a la informació i de construcció del coneixement.

La metodologia d'aprenentatge es basa en tècniques de treball per projectes en grup (cooperatiu, col·laboratiu i en equip).
En la primera etapa, el nois i les noies es presentaran i, en les etapes següents, faran activitats a partir d'una tipologia textual determinada.
El 30 de novembre comencem el nostre viatge...
Objectius:
- Pel que fa a les competències lingüística i audiovisual i d’aprenentatge autònom:
Interpretar textos orals, escrits i audiovisuals de diferents tipologies de manera participativa.
Produir textos orals, escrits i audiovisuals de tipologia diversa a partir de models.
Aplicar estratègies de mediació entre diferents llengües com a estratègia per a la resolució d’activitats.
Treballar continguts associats a la dimensió literària (anàlisi dels personatges, de l’espai, del temps…).
Treballar temes associats al contingut del text (mitjans de transport, geografia, coneixement de diverses cultures…).
- Pel que fa a la participació a l'aula virtual:
Usar la llengua en entorns col·laboratius amb el registre adequat.
Dialogar entre iguals mitjançant la xarxa i conèixer altres persones que estan vivint situacions personals i escolars similars.
Intercanviar informacions i materials diversos (fotos, textos, presentacions digitals, enllaços a pàgines web interessants...).
Aprendre a fer cerques (guiades).
Dur a terme projectes de manera col·laborativa.
Utilitzar les TAC en el desenvolupament de tasques comunicatives i cooperatives.
Etapes i activitats:

Etapa 1: 'Ens presentem' del 30 de novembre al 10 de gener
 • Entrada a l'entorn i presentació dels nois i de les noies que formen els equips.
Etapa 2: 'L'entrevista' (textos conversacionals) del 11 al 31 de gener
 • Interpretació de textos conversacionals.
 • Activitats interactives de comprensió sobre les lectures, treball individual, posada en comú en petits grups, contrast de respostes...
 • Elaboració i respostes d'entrevistes. Entrevistar i ser entrevistat.

Etapa 3: 'El món animal' (textos expositius) de l'1 al 14 de febrer
 • Interpretació de textos expositius.
 • Activitats interactives de comprensió sobre les lectures, treball individual, posada en comú en petits grups, contrast de respostes...
 • Elaboració de textos multimèdia

Etapa 4: 'Les llegendes (textos narratius) del 15 de febrer al 28 de febrer
 • Interpretació de textos narratius.
 • Activitats interactives de comprensió sobre les lectures, treball individual, posada en comú en petits grups, contrast de respostes...
 • Activitats plurilingües.
 • Producció compartida de textos: llegendes.

Activitat de cloenda
Es preveu una activitat de cloenda no presencial per a tots els participants al llarg del mesos de març i abril.
Per participar-hi
S'ha de formar un equip d'alumnes amb un únic  professor o professora responsable. Poden participar-hi grups d’alumnes nouvinguts de centres que no tinguin dotació d'aula d'acollida.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 El Voltem pèl món es una actividad colaborativa alrededor  de las competencias comunicativas y digitales. Dirigida al alumnado recien llegado de ciclo superior de primària y de ESO que tienen un nivel de lengua suficiente para acceder a las actividades propuestas.

A partir de la interpretación de textos audiovisuales y escritos de diferentes tipologias textuales, los alumnos hacen actividades colaborativas de comprensión, de construcción de textos, de investigación y elaboración de información y de conocimiento del entorno. El aula virtual y las TAC se utilitzan como instrumentos de acceso a la información y de construcción del conocimiento.

La metodología de aprendizaje se basa en técnicas de trabajo por proyectos en grupo (cooperativo, colaborativo y en equipo).
En la primera etapa, los chicos y las chicas se presentaran y, en las etapas siguientes, harán actividades a partir de una tipología textual determinada.
El 30 de noviembre comenzamos nuestro viaje...
Objetivos:
- En referencia a las competencias lingüística y audiovisual y de aprendizaje autónomo:
Interpretar textos orales, escritos y audiovisuales de diferentes tipologías de manera participativa.
Producir textos orales, escritos y audiovisuales de tipología diversa a partir de modelos.
Aplicar estrategias de mediación entre diferentes lenguas como  estrategia para a la resolución de actividades.
Trabajar contenidos asociados a la dimensión literaria (análisis de los  personajes, del espacio, del tiempo…).
Trabajar temas asociados al contenido del texto (medios de transporte, geografía, conocimiento de diversas culturas…).
- En referencia a la participación en el aula virtual:
Usar la lengua en entornos colaborativos con el registro adecuado.
Dialogar entre iguals mediante la red y conocer otras personas que estan viviendo situaciones personales i escolares similares.
Intercambiar informaciones y materiales diversos (fotos, textos, presentaciones digitales, enlaces a páginas web interesantes...).
Aprender a hacer busquedas (guiades).
Realizar proyectos de manera colaborativa.
Utilitzar las TAC en el desarrollo de labores comunicativas y cooperativas.
Etapas y actividades:

Etapa 1: 'Nos presentamos' del 30 de noviembre al 10 de enero
 • Entrada en el entorno y presentación de los chicos y de las chicas que forman los equipos.
Etapa 2: 'La entrevista' (textos conversacionales) del 11 al 31 de enero
 • Interpretación de textos conversacionales.
 • Actividades interactivas de comprensión sobre las lecturas, trabajo individual, puesta en común en pequeños grupos, contraste de respuestas...
 • Elaboración y respuestas de entrevistas. Entrevistar y ser entrevistado.

Etapa 3: 'El mundo animal' (textos expositivos) del 1 al 14 de febrero
 • Interpretación de textos expositivos.
 • Actividades interactivas de comprensión sobre las lecturas, trabajo individual, puesta en común en pequeños grupos, contraste de respuestas...
 • Elaboració de textos multimèdia

Etapa 4: 'Las leyendas (textos narrativos) del 15 de febrero al 28 de febrero
 • Interpretación de textos narrativos.
 • Actividades interactivas de comprensión sobre las lecturas, trabajo individual, puesta en común en pequeños grupos, contraste de respuestas....
 • Actividades plurilingües.
 • Producción compartida de textos: leyendas.

Actividad de clausura
Se prevee una actividad de clausura no presencial para todos los participantes a lo largo de los meses de marzo y  abril.
Para participar
Se tiene que formar un equipo de alumnos con un único  profesor o profesora responsable. Pueden participar grupos de alumnes recien llegados de centros que no tengan dotación de aula d'acogida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario