5 jun 2012

ILEC: Impuls a la lectura/ ILEC: Impulso a la lecturaEl Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional "Impuls de la lectura: 100% lectors" presentat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
Aquest Pla és de tres cursos escolars, iniciat aquest curs 11-12 a la nostra zona en un total de vuit centres de primària i secundària. Els assessors conjuntamet amb els mestres i professors d´aquests centres, hem dinamitzat un seminari intercentres, per tal de presentar el PLEC ( Projecte Lector en centre) i l´aprenentatge de la lectura segons la perspectiva de l´laumne. Per altra banda els assessors hem fet unes sessions intracentres amb un grup impulsor format pels mestres o professors del propi centre, per tal de fer la diagnosi de les activitats de lectura i així poder fer les propostes de millora en els tres eixos del PLEC. També hem proposat una metodologia concreta, els tallers de lectura, que el curs que ve es portarà a terme.
El curs que ve s´implantarà en més centres Educatius, fins arribar a la totalitat a tot Catalunya.


El Departamento de Educación participa en el Plan Nacional "Impulso de la lectura: 100% lectores" presentado por el Gobierno de la Generalitat estableciendo como objectivo estratégico la mejora del éxito escolar de todo el alumnado. Lo hace potenciando la lectura sistemática en todas las áreas y materias del currículum a lo largo de tota la escolaridad básica para aumentar la competencia comunicativa y lingüística y el desarrollo del hábito lector de los alumnos, sin olvidar que la competencia lectora es la base de muchos aprendizajes y un requisito para participar con éxito en buena parte de los ámbitos de la vida adulta.
Este Plan es de tres cursos escolares, iniciado este curso 11-12 en nuestra zona en un total de ocho centros de primaria y secundaria. Las asesoras conjuntamente con los maestros y profesores de estos centros, hemos dinamizado un seminario intercentros, para presentar el PLEC ( Proyecto Lector de centro) y el aprenedizaje de la lectura según la perspectiva del alumno. Por otra parte las asesoras hemos hecho unas sesiones intracentros con un grupo impulsor formado por maestros o profesores del propio centro, para hacer el diagnóstico de las actividades de lectura y  así poder hacer las propuestas de mejora de los tres ejes del PLEC. Tambien hemos propuesto una metodologia concreta, los talleres de lectura, que el próximo curso se empezarán a trabajar.
El curso 12-13 se implantará en más Centros Educativos, hasta llegar a la totalidad de Catalunya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario