30 ene 2013

Actualitat del PLC. Comunitat Valenciana/ Actualidad del PLC. Comunitat Valenciana


L'actualitat de les assessories d'àmbit lingüístic de la nostra comunitat està determinada per la finalització del període per a completar el formulari electrònic del Projecte lingüístic de centre (PLC) el pròxim dia 18 de febrer.

Durant les últimes setmanes hem col·laborat amb la inspecció en l'assessorament tant sobre la ferramenta que s'utilitza per a realitzar-lo com sobre qüestions que afecten el desenrotllament del PLC.

La pàgina del Servici d'Ensenyament en Llengües oferix una guia que presenta les distintes seccions del model de PLC (valencià/ castellà) i un document informatiu sobre el camí emprés des de la publicació del Decret de plurilingüisme.

Sobre l'activitat d'altres institucions relacionada amb el PLC, el 28 de gener passat, des de la Universitat d'Alacant es va proposar als equips directius dels centres de primària de la demarcació d'Alacant, una reunió informativa sobre l'elaboració del PLC amb la intervenció de dos membres de la Unitat per a l'Educació Multilingüe. Una reunió semblant va tindre lloc un dia després en la Universitat Jaume I de Castelló.

Finalment, des d'Escola Valenciana, també s'ha proposat un document d'ajuda en el procés d'elaboració del PLC.

_____________

La actualidad de las asesorías de ámbito lingüístico de nuestra comunidad está determinada por la finalización del periodo para completar el formulario electrónico del Proyecto lingüístico de Centro (PLC) el próximo día 18 de febrero.

Durante las últimas semanas hemos colaborado con la inspección en el trabajo de asesoramiento tanto sobre la herramienta que se utiliza para realizarlo como sobre cuestiones que afectan al desarrollo del PLC.

La página del Servicio de Enseñanza en Lenguas ofrece una guía que presenta distintas secciones del modelo del PLC (valenciano/ castellano) y un documento informativo sobre el camino emprendido desde la publicación del Decreto de Plurilingüismo.

Sobre la actividad de otras instituciones relacionada con el PLC, el 28 de enero pasado, desde la Universidad de Alicante se propuso a los equipos directivos de los centros de primaria de la demarcación de Alicante, una reunión informativa sobre la elaboración del PLC con la intervención de dos miembros de la Unitat per a l'Educació Multilingüe. Una reunión semejante tuvo lugar un día después en la Universidad Jaime I de Castellón.

Finalmente, desde Escola Valenciana, también se ha propuesto un documento de ayuda en el proceso de elaboración del PLC.

No hay comentarios:

Publicar un comentario