15 may 2012

Un model d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià

Dos dimensions importants del Projecte Lingüístic de Centre estan relacionades amb el model d'educació plurilingüe i intercultural. Vicent Pascual aborda per mitjà d'un document de referència per a l'escola valenciana, el desenrotllament d'estes dos dimensions en una situació sociolingüística, econòmica i tecnològica canviant.

Al llarg de les nostres reunions del projecte ARCE hem advertit, sobretot en les comunitats oficialment bilingües, un intent de superació dels programes lingüístics i una evolució cap a un marc educatiu plurilingüe que planteja reptes i preguntes a l'hora de fer-lo realitat en les aules.

El document que enllacem a continuació aporta algunes claus d'eixe procés evolutiu, no exempt de dificultats i incerteses però il•lusionant, integrador i eminentment educatiu en el marc de la Comunitat Valenciana.


___________

Dos dimensiones importantes del Proyecto Lingüístico de Centro tienen que ver con el modelo de educación plurilingüe e intercultural. Vicent Pascual aborda a través de un documento de referencia para la escuela valenciana, el desarrollo de estas dos dimensiones en una situación sociolingüística, económica y tecnológica cambiante.

A lo largo de nuestras reuniones del proyecto ARCE hemos advertido, sobre todo en las comunidades oficialmente bilingües, un intento de superación de los programas lingüísticos y una evolución hacia un marco educativo plurilingüe que plantea retos y preguntas a la hora de hacerlo realidad en las aulas.

El documento que enlazamos a continuación aporta algunas claves de ese proceso evolutivo, no exento de dificultades e incertidumbres pero ilusionante, integrador y eminentemente educativo en el marco de la Comunitat Valenciana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario